Bảng hiệu GYM

Bảng hiệu GYM, bền mặt thanh lam tôn giả gỗ
Chữ alu chân format 15mm, đèn pha 30w